Paraan ng Pagbayad -  Mga Lokal na Flight (sa loob ng Japan)

* Ang mga reserbasyon ay awtomatikong kakanselahin kapag hindi nabayaran sa loob ng deadline ng pagbayad* Kailangang magbayad bago ang deadline na nakalagay sa iyong invoice

・(Mga) Pagbayad Gamit ang Credit Card

VISA, Master, JCB, AMEX, Diners

(Kung ang pag-areglo pera ay bukod sa Japanese yen VISA, Master lamang ay magiging available)Magkakaroon ng karagdagang singil sa pamamahala